Yöneticiler güçlerini birleştirmek, faaliyetleri ortak bir yöne yönlendirmek ve çalışan performansını artırmak için kurumsal vizyonu nasıl kullanabilir? Bu soruyu cevaplayabilmek için kısaca kurumsal vizyonun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Kurumsal vizyon, bir şirketin arzu edilen ve hayal edilebilir bir geleceğinin imajıdır. Şirketin uzun vadede uğraştığı durumu anlatır. Vizyon, misyonla birlikte kurumsal yönetimin bir parçası ve kurumsal stratejinin temelidir. Bu Makalede kurumsal vizyonun bir şirketteki işlevlerini kaleme aldım.

Vizyon, şirketinizin yönelimini temsil ve girişimcilik faaliyetini tasvir eder. Bu, kurumsal vizyonu gelecekteki kurumsal gelişimin güvenilir ve çekici bir resmine dönüştürür. Çerçeveyi yerinde bağlamadan belirli bir yönü işaret eder. Şirketin hedefleri vizyondan çıkarılabilir ve yönetim, şirketin kaynaklarını hangi ürünlere, müşteri gruplarına veya pazarlara odaklaması gerektiğine karar verirken desteklenebilir. Vizyonun işlevine ve etkisine bakıldığında, vizyonun yöneticiler için oynayabileceği rol daha da netleşiyor.

Kurumsal Vizyonun bir anlamı ve motivasyon işlevi vardır 

Vizyonlar, gelecek için anlamlı taslakları temsil eder ve çalışanlar ve yöneticiler için bir motivasyon kaynağı olabilir. Bu işlev, her bir şirket üyesinin şirket vizyonuyla kişisel olarak tanımlanmasına dayanır. Vizyon, organizasyon üyelerinin çalışmalarının katkısını daha geniş bir bağlamda görmelerini sağlar ve bu da onları motive eder.

Motivasyon, hedefe yönelik eylem ve davranış için bir ön şarttır ve bu nedenle, yöneticiler açısından, bir organizasyonel birimin performansını artırmak için stratejiler geliştirme yaklaşımıdır. Yöneticiler, vizyonu hedefli bir şekilde kullanabilir. Örneğin, çalışanlarını vizyonun gerçekleşmesine katkılarından haberdar ederek. Doğrudan iletişimin yardımıyla, yönetici vizyonu aktarır ve bir rol model olarak rolüne örnek teşkil eder.

Vizyonun kimlik işlevi vardır

Vizyon kolektif bir kimlik, bir topluluk geliştirebilir. Projeyi tasvir eder ve kimlik oluşturur. Yöneticiler ayrıca, çalışanları vizyon aracılığıyla bir “biz duygusu” dahil ederek bundan yararlanabilirler. Bu şekilde yönetici, kendi organizasyonel birimi için belirli bir kimlik oluşturabilir.

Yöneticiler kendilerine, üst düzey kurumsal vizyona yaklaşmak için kendi organizasyon birimlerinin neler yapabileceğini ve bu bağlamda kendi departmanlarının veya ekibinin hangi rolü oynadığını sorgulamalıdır.

Vizyonun yön ve yönelim işlevi vardır 

Vizyon kendisini yol gösterici bir yıldız veya yol gösterici bir fikir olarak görür ve aynı zamanda hedef yönü ile temel kurumsal hedefi belirler. Şirket geleceğe yönelik bir şekilde yönetilecek ve güvenliği organizasyon üyelerine iletecektir. Vizyonun yönelimi ve yönelimsel karakteri, şirket üyelerinin eylem ve kararlarının yanı sıra yöneticilerin günlük faaliyetlerine dayanmaktadır. Vizyon böylece yöneticileri şirketteki işlerini sınıflandırmada destekler.

Vizyondan türetilen yön, örneğin yeni bir iş modelinin tanıtımı için vazgeçilmez bir ön koşul olan şirketteki departmanların ve ekiplerin rolünün sınıflandırılmasını etkiler. Yalnızca gelecek vizyonunun gücü, uygulama yolundaki birçok engeli aşmayı ve yeni rolleri, süreçleri ve yapıları organizasyon birimlerinde sabitlemeyi mümkün kılar. Ek olarak, kurumsal vizyon, net yönelimi sayesinde şirketteki karmaşıklığın azaltılmasına yardımcı olur ve bu basitleştirilmiş şirket içi süreçler, günlük yönetimi kolaylaştırır.

Vizyonun odaklanma işlevi vardır 

Vizyon şirketin temel faaliyetlerine odaklanmasını ve önceliklendirmesini sağlar. Vizyonun önemi, esas olanı önemsizin üzerine yerleştirmesi gerçeğinde gösterilmektedir. Bu, çalışanların performansını artıran temel faaliyetlere odaklanmayı kolaylaştırır. Çalışanlar güçlerini daha hedefli bir şekilde kullanır. Yöneticiler kendi alanları için bu yönü üstlenebilir ve vizyonu önceliklendirme için temel olarak kullanabilir.

Daha etkili bir şekilde odaklanmak için yönetici, vizyona ulaşmada kendi alanındaki hangi temel faaliyetlerin en çok katkıda bulunduğunu bilmelidir. Bunlar özellikle önemli olan temel faaliyetlerdir.

Vizyonun bütünleştirici bir işlevi vardır

Vizyon, sistemli düşünmeyi ve şirket üyeleri arasında hareket etmeyi teşvik eder. Bu, bireysel yönetim faaliyetlerinin genel bir konsepte entegre edilmesine izin verir. Kurumsal vizyon aracılığıyla, yönetim araçları sistematik olarak koordine edilir, böylece iç entegrasyon tutarlı bir yönetim konseptine göre gerçekleşir. Bu şekilde vizyon odaklı yöneticilik davranışı tüm hedefleri, stratejileri ve araçları ondan türetebilir.

Vizyon, resmi entegrasyonda olduğu kadar, kurumsal vizyonun geliştirilmesi ve uygulanması sürecine tüm ilgililerin katılımında da belirgindir. Organizasyon üyeleri ve şirket vizyonu karşılıklı olarak birbirlerini etkiler ve bu da vizyonun bütünleştirici karakterini netleştirir.

Bu, bir yandan kurumsal vizyona sahip olan ve diğer yandan da şirketteki aktörler olarak çalışanları göz önünde bulunduran yönetim faaliyetinin alt kavramlarının “uygunluğunu” oluşturur. Bundan dolayı kurumsal vizyon, önemli bir insan kaynakları yönetim aracı olmaktadır.

Vizyonun bir üreticilik ve inovasyon işlevi vardır

İnsan üreticiliğini vizyonda ifade edilir. Vizyon süreci sadece şirkette büyük bir üreticilik potansiyeli gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda şirketteki bireysel kişilerin üreticiliğinde teşvik eder. Ek olarak, istenen vizyon, inovasyon potansiyelini açığa çıkarır. Bir vizyonun gerçekleştirilmesini genellikle araştırma ve geliştirme projeleri izler ve bu projeler de inovasyon süreçlerini başlatır.

Bu potansiyel, günlük yönetimde önemlidir, çünkü gelecekte faaliyetlerin ve süreçlerin yönetimine konsantre olmak yeterli olmayacaktır. Yöneticiler kendi alanlarındaki yenilikleri teşvik etmek zorundadır ve bu bağlamda kurumsal vizyonun yaratıcılığı artırmak için bir araç olarak kullanılabilir.

Vizyonun diğer işlevleri

Kurumsal vizyonun çeşitli işlevleri kullanılırsa, başka etkiler de oluşturur. Bu şekilde kurumsal vizyon, organizasyon ve üyeleri için bir dış etki geliştirebilir. Kasıtlı olsun veya olmasın yatırımcılar, tedarikçiler, kamu ve siyaset temsilcileri, müşteriler ve ortaklar gibi çeşitli paydaşları etkiler. Bu, yöneticilerin dış aktörlerle ilgilenmesini kolaylaştırabilir.

İlgili paydaşlar çemberinin ne kadar kapsamlı çizilebileceğine bağlı olarak, bir vizyon ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerinde bir etkiye sahip olabilir ve bir endüstriyi, bir pazarı, tüm bir toplumu veya uluslararası ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, bir vizyonun ileriye dönük iletişimi, şirketin dış ilişkilerinde yöneticiler tarafından küçümsenmemelidir.

Sonuç

Kurumsal yönetimin bir parçası olarak kurumsal vizyon, girişimci eylemin temelini oluşturur. Yöneticiler tarafından özel olarak alınabilir ve günlük yönetime entegre edilebilir. Bu bağlamda pek çok potansiyel gerçekleştirilebilir. Bu potansiyeller kurumsal vizyonun işlevsel yaklaşımlarında bulunabilir ve her şeyden önce motivasyon, entegrasyon, yönelim, odaklanma, yaratıcılık ve kimlik işlevlerinde kendini gösterir. Kurumsal vizyon, temel yönetim yönlerini ele alır ve bu nedenle yöneticiler için yararlı bir araç sunar.